Huishoudelijk regelement

Het bestuur
De Badmintonclub Nieuwkoop wordt geleid door een bestuur, dat op democratische wijze is gekozen door de leden van de vereniging. Dit gebeurt in de zogenaamde ledenvergadering, die minimaal een keer per jaar gehouden wordt.

Speelaccomodatie
Sporthal de Steupel, Maarten Freeke Wije 2 2421 TP Tel: 0172-573232

Spelen/ Trainingen
De jeugd speelt op donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur, onder begeleiding van een trainer. Senioren spelen op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Competitie
De jeugdcompetitie wordt gespeeld van februari t/m mei, de thuiswedstrijden zijn op de donderdagavond vanaf 18.30 uur
De senioren- en herencompetitie zijn van september t/m januari, de thuiswedstrijden op zondag van 10.00 tot 13.00 uur. Senioren kunnen ook aan de voorjaarscompetitie meedoen als zij zelf een team samenstellen en dit aanmelden via de T.C.

Verzekering
De vereniging is aangesloten bij de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de Nederlandse Badmintonbond. Uit dien hoofde is de vereniging verzekerd tegen schade waarvoor zij aansprakelijk gesteld kan worden. De individuele leden vallen niet onder deze verzekering! U dient zelfstandig zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering (bijvoorbeeld aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering).

Lidmaatschap
Wanneer men zich opgeeft als lid van Badmintonclub Nieuwkoop is dat voor een geheel verenigingsjaar. Het verenigingsjaar bij Badmintonclub Nieuwkoop loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 6,00. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk, voor 1 februari. Het lidmaatschapsgeld wordt dan voor het bedrag van een half jaar minus de jaarlijkse bondsbijdrage, teruggestort. De tussentijdse mogelijkheid van beëindiging geldt alleen voor jeugdleden. Opzeggen kan alleen via het emailadres: marianvanlammeren@hotmail.com

Verplichtingen
o Ieder lid krijgt de statuten/huishoudelijk reglement uitgereikt, men wordt geacht de inhoud te kennen en zich hieraan te houden.
o Alle leden (met uitzondering van jeugdleden) worden 1 of 2 maal per seizoen opgeroepen om als baancommissaris te fungeren. Indien men verhinderd is moet men zelf voor een vervanger zorgen. Doet men dit niet, wordt er een boete gevorderd van €10. De door het bestuur gegeven aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.

Contributie
De contributie wordt jaarlijks, indien nodig, bijgesteld in de jaarvergadering. De huidige contributie staat vermeld bij tabblad 'contributie'. Wij prefereren automatische incasso per jaar. Gespreid betalen is mogelijk, echter alleen in overleg met de penningmeester en volgens incasso per kwartaal of halfjaar. Rekeningen die per factuur betaald worden, kennen een kostenopslag van € 2,50.

Banknummer
Rabobanknummer: NL26RABO0346417627

Vervoer en begeleiden bij jeugdcompetitie
Zeker bij de jeugd is het belangrijk dat het vervoer naar de de Jeugdcompetitie wedstrijden en het begeleiden tijdens de wedstrijden op verantwoorde wijze gebeurt. Aan de ouders dan ook het verzoek om te rijden en de jeugd te begeleiden tijdens de thuis- en uitwedstrijden. Het is ook leuk voor uw kind als u komt kijken en aanmoedigen, dat wordt door hen altijd erg gewaardeerd.

Voor inlichtingen
Hopelijk geeft deze wegwijzer u een duidelijk beeld van de spelregels en het reilen en zeilen bij de Badminton Club Nieuwkoop. Wij kunnen ons echter voorstellen dat er nog vragen zijn. U kunt daarmee terecht bij één van onze bestuursleden.